Služby

Poskytujeme širokú paletu služieb v oblasti účtovníctva, financií a iných administatívnych služieb.

Jednoduché účtovníctvo

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • kniha majetku
 • evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k DPH a výkazov
 • daňové priznanie z príjmov FO
 • vyhotovenie výkazu o príjmoch a výdavkoch
 • vyhotovenie výkazu o majetku a záväzkoch
 • podávanie daňových priznaní a oznámení elektronickými prostriedkami

Podvojné účtovníctvo

 • vytvorenie účtovnej osnovy šitej na konkrétneho klienta
 • kniha prijatých a odoslaných faktúr
 • evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k DPH a výkazov
 • zápisy do hlavnej knihy
 • zápisy do účtovného denníka
 • saldokonto pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • skladová evidencia
 • účtovná závierka
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb a prílohy
 • podávanie daňových priznaní a oznámení elektronickými prostriedkami

Mzdové účtovníctvo

 • evidencia a zaregistrovanie zamestnancov
 • výpočet a spracovanie miezd zamestnancov
 • pomocné výpočty súvisiace s personálnou agendou
 • príprava výkazov pre orgány sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • vypracovanie potvrdení
 • poradenstvo v personalistike
 • podávanie výkazov a oznámení elektronickými prostriedkami

Daňové priznanie a daňové registrácie

 • daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO
 • daňové prizania a výkazy pre nezistkové organizácie
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
 • daňové priznanie k DPH
 • súhrnný výkaz DPH
 • kontrolný výkaz DPH
 • žiadosť o vrátenie DPH z Európskej únie
 • registrácia k DPH
 • registrácia pre daňové identifikačné číslo
 • oznámenie o vzniku / zániku daňovej povinnosti
 • elektronická komunikácia

Finančný manažment

Komunikácia s orgánmi štátnej správy, daňovými úradmi a iné

 • zastupovanie pri daňovej kontrole
 • zastupovanie pred orgánmi sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • zastupovanie pred Finančnou správou
 • zastupovanie pred Obchodným registrom
 • zastupovanie pred Živnostenským úradom
 • zastupovanie pred Štatistickým úradom SR
 • zastupovanie pred ostatnými orgánmi štátnej správy
 • elektronické podania

Zakladanie, aktualizácia a rušenie živností a s.r.o.

Čistiace a upratovacie práce